Monthly Archives: May 2016

9 May

Ancient Chinese Throwing, Grappling, and Trapping

Thân cứng như trụ đồng, tay phất phơ như vãi lụa, những bài quyền của Tổ dạy học mãi vẫn không thôi! Chiều trời ngã vàng, gió lạnh thấu tim cang, nóng quá đồ mồ hôi, phài nghỉ đây! Grounded solidly and statically like an iron statue moving step each time, whirling to throw rocky […]