Monthly Archives: September 2016

2 Sep

Hard Internal Kung Fu 七山神拳/五祖佛拳

Luyện công & Quyền pháp chiến đấu thượng thừa của dòng võ tâm linh Thất Sơn Thần Võ Đạo/ Thất Sơn Thần Quyền dòng thừa Shuilong Pan từ hải ngoại! Thanvodao or The Seven Mountains Spirit Martial art is not just merely an art of war. It’s a way of apprehending spiritual and physical balance […]